-------------------------1xbet----------------------Single-Player----Multi-Player---1xbet-----------------------------------------------------------------------------------------------------y

From Greening of Aiken
Jump to: navigation, search

امتیاز کارت ها: شاه، بیبی، سرباز و ۱۰ هر کدام ۰ (صفر) امتیاز دارند. آس ۱ و اعداد ۲ تا ۹ هم که امتیاز خودشان را دارند. تا ارزش دستت مشخص شود. که ارزش آن ۷ میشود. که ارزش آن ۳ میشود. که ارزش آن ۷ میشود. که ارزش آن ۵ میشود. که ارزش آن ۱ میشود. که ارزش آن ۲ میشود. که ارزش آن ۰ میشود. چنانچه دست بازیکن توقف کند و دست بانکِر ارزش ۵ یا کمتر داشته باشد، بانکِر کارت سوم را دریافت میکند. میشوند و کارت دیگری داده نمیشود. چنانچه دست بازیکن ارزش ۵ یا کمتر داشته باشد، دست بازیکن کارت سوم دریافت میکند. در صورتیکه دست بازیکن کارت سوم را دریافت کند، جدول زیر تعیین میکند که آیا بانکِر باید کارت سوم دریافت کند یا خیر. سه نوع شرط اول شرطهای اصلی باکارات و بقیه شرطهای کناری هستند. کناری فقط یک نامگذاری است چون جزو شرطهای رایج محسوب نمیشوند.

شرط روی اینکه دست بانکِر دست بازیکن را ببرد. ضریب دست برنده شرط بانکِر ۱/۱ یا همان ۲۲ اعشاری میباشد. شرط روی اینکه دست بازیکن دست بانکِر را ببرد. ضریب دست برنده شرط بازیکن ۱/۱ یا همان ۲۲ اعشاری میباشد. شرط روی اینکه ارزش دست بانکِر و دست بازیکن مساوی شود. سایت های شرط بندی معتبر دست برنده شرط مساوی ۸/۱ یا همان ۹۹ اعشاری میباشد. یک شرط کناری است که دو کارت اول دست بانکِر یکی باشد. برنده است چون دو کارت اول جفت (Pair) میباشند. ضریب دست برنده شرط جفت بانکِر ۱۱/۱ یا همان ۱۲ اعشاری میباشد. یک شرط کناری است که دو کارت اول دست بازیکن یکی باشد. برنده است چون دو کارت اول جفت (Pair) میباشند. یک شرط کناری است روی اینکه دست بانکِر از دست بازیکن قویتر میباشد. ضریب برد برنده در ادامه توضیح داده شده است. یک شرط کناری است روی اینکه دست بازیکن از دست بانکِر قویتر میباشد.

ضریب برد برنده در ادامه توضیح داده شده است. ضریب دست برنده شرط بونوس با توجه به اختلاف ارزش دو دست بازیکن و بانکِر مشخص میشود. که ارزش آن ۵ میباشد. دست طبیعی مساوی (Tie): شرط لغو میشود. دست طبیعی (Natural hand): ترکیبی از دو کارت که مجموع آن با ۸ یا ۹ برابر باشد. دست غیر طبیعی (Non-Natural hand): ترکیبی از دو یا سه کارت که مجموع آن با ۸ یا ۹ برابر نباشد. شما ۱۰ واحد ژتون روی شرط بازیکن و ۵ واحد روی شرط بونوس بازیکن میبندید. میباشد. دست شما دست طبیعی با ارزش ۹ است. بانکِر را شکست میدهد. شده ضربدر ۲ مساوی با ۲۰ واحد ژتون دریافت خواهید کرد. شما روی شرط بازیکن ۱۰ واحد ژتون پول شرطبندی میکنید. میباشد. ارزش دست شما ۸ است. میباشد. ارزش دست بانکِر ۶ میباشد. دریافتی دو برابر میشود. تا ژتون مورد نظر خود را پیدا و انتخاب کنید. میخواهید شرط ببندید، کلیک کنید.

آخرین دستهای برنده را به صورت آماری و نموداری به شما میدهند. شده است، میتوانید این دو مستطیل را ببندید و صفحه را خلوت کنید. شرط خود را بگذارید. برای افزایش مبلغ شرط خود، روی شرط مربوطه کلیک کنید. کنید. شرطها از میز پاک میشوند. تأیید یا Confirm نشده اند را از میز پاک کنید. استفاده کردید، روی دکمه Rebet کلیک کنید. Undo: برای برگرداندن آخرین تغییر شرطهای گذاشته شده روی میز به حالت قبل، روی دکمه Undo کلیک کنید. آخرین تغییر لغو میشود. برگردانده بودید، روی دکمه Redo کلیک کنید. شرط خود را تأیید یا Confirm کنید. شرطهای شما پس از تمام شدن این زمان از روی میز حذف و پاک خواهند شد. دست بازیکن با دست دیلر مقایسه میشوند. طبق توضیحات بالا، برد شما پرداخت میشود. ۱. شما میتوانید تا دو شرط روی میز ببندید. شرط مساوی و شرط بانکِر یا شرط بازیکن. نتیجه هر شرط به صورت جداگانه ثبت میشود. ۲. چنانچه شرط شما روی شرط بانکِر یا شرط بازیکن بسته شده باشد و آن دست مساوی تمام شود، مبلغ به شما بازگردانده میشود. ۳. ۵% از سود شرطهای بانکِر کم میشود. این ۵% فقط در صورت برد کم میشود. ۲. چنانچه شرطها در زمان شرطبندی تأیید نشوند، حساب نمیشوند. صورت در یک پنجره به شما اعلام میشود که شرطها تأیید و ثبت نشدند.