------------------------------19--------------------------------------------------------------------5----7-----2------5---------------------------------royal-flush-------------------------x

From Greening of Aiken
Jump to: navigation, search

رنگ (flush): پنج ورق از یک خال بدون اینکه پشت سر هم باشند. بش (high card): پنج کارت بدون هیچگونه دسته بندی (که کمترین ارزش را در بین دستهای ممکن دارد. تبصرههای دیگری درمورد حالتهای خاص برای تعیین برنده بازی پوکر وجود دارند که در مطالب بعدی به آنها خواهیم پرداخت. برای شروع بازی پوکر بازیکنان دور میز پوکر مینشینند و یک کارت جلوی هر بازیکن قرار میگیرد. فردی که کارت بالاتری برای او بیاید به عنوان دیلر بازی انتخاب میشود. انتخاب دیلر تاثیر خیلی زیادی بر احتمال برد و باخت افراد دارد. فرد دیلر مسئول گذاشتن کارتهای روی زمین خواهد بود و از طرف دیگر هم، آخرین فردی است که در یک دور بازی میکند. دو نفری که سمت چپ دیلر نشستهاند اسمال بلایند و بیگ بلایند نامیده میشوند و درهرصورت در شرطبندی درگیر هستند (به آنها بازیکنان گیر هم گفته میشود). این دو بازیکن باید بدون دیدن بازی سایر افراد و در ابتدای بازی شروع به انجام شرطبندی کنند. اسمال بلایند شرط کمتر و بیگ بلایند دوبرابر مبلغ شرط اسمال بلایند را میبندد و بازی شروع میشود.

ترتیب بازی بر جهت عقربههای ساعت میچرخد و از سمت چپ بیگ بلایند ادامه پیدا میکند. به نفر اولی که بعد بیگ بلایند بازی میکند (دست چپ بیگ بلایند) زیر تیغ میگویند. هر بازیکنی میتواند شرط را به همان مقدار نگه دارد، بیشتر کند و یا فولد کند یعنی از ادامه دادن بازی صرف نظر کنند و کنار بکشند. بعد از چرخیدن یک دست، دیلر سه کارت را روی زمین میگذارد و بازی ادامه پیدا میکند. هرکس باتوجه به ورقهایی که در دست دارد و ورقهای روی زمین تصمیم میگیرد که کدام یک از حرکاتی که در بالا گفتیم را انجام دهد و افراد بیشتری ممکن است فولد کنند. در دور بعد هم دیلر آخرین کارت را رو میکند و 5 کارت روی زمین تکمیل میشوند. در این دور آخرین شرطها بسته میشوند و تمام مبالغ (تیپها) وسط گذاشته شده جمع میشوند. در نهایت همه دستها رو میشوند و کسی که بهترین ترکیب پنج تایی را با کارتهای خود، و کارتهای روی زمین بسازد برنده بازی خواهد شد، پس تمام پولی که در بازی بوده یعنی مجموع تیپها به او میرسد. اصطلاحات مختلفی در بازی پوکر وجود دارند. این اصطلاحات هم در هنگام بازی و هم برای تعیین موقعیت افراد (که بر اساس موقعیت دیلر تعیین میشود) بهکار میروند. این اصطلاحات را در مطلب دیگری توضیح خواهیم داد. موقعیت شما دور میز، میتواند نقش زیادی در برد یا باخت شما در بازی پوکر داشته باشد. معمولا بعضی بازیکنان توجهی به این موضوع ندارند، اما واقعیت این است که هرچقدر موقعیت شما به سمت راست دیلر نزدیکتر باشد، امکان تحلیل حرکات رقبا و تصمیمگیری صحیح بیشتر است. البته که موقعیت دیلر بهترین موقعیت ممکن است؛ چراکه دیلر آخرین بازیکن در دور است و میتواند به خوبی حرکات سایر بازیکنان را تحلیل کند و تصمیمی منطقی بگیرد.

بعد از توزیع کارت توسط کارتپخشکن، شرطبندی از نفر بعد از BB شروع میشود. هر بازیکن برای ورود به بازی باید حداقل میزان BB را بپردازد یا در غیر اینصورت از آن دور بازی خارج شود و به اصطلاح جا برود (Fold). حالت دیگر این است که شخصی با توجه به پتانسیل بالای کارتهای موجود در دستش میزان شرط را افزایش دهد (توپ زدن) (Raise). حداقل میزان Raise به اندازه یک BB است. از نظر حداکثر میزان Raise پوکر به سه دسته تقسیم میشود. Limit و No-Limit و Pot Limit در نوع Limit حداکثر مبلغ افزایش همان یک BB است و اینکار تا حداکثر ۴ دور انجام پذیر است. در نوع Pot Limit حداکثر به اندازه پولی که تا به آن لحظه در میان بازی پوت (Pot) جمع شده میتوان Raise توپ زد. در نوع No Limit محدودیتی در میزان افزایش شرط نیست. بعد از Raise هر بازیکنی باید به میزان آخرین شرط بپردازد تا بتواند در آن دور بازی شرکت کند. برای مثال اگر در یک دور، SB برابر ۱۰ و BB برابر ۲۰ است، اگر کسی مبلغ را به ۶۰ افزایش دهد، نفرات بعدی باید حداقل همان ۶۰ را برای حضور در بازی بپردازند.

نفر اول بعد از BB جا میرود. نفر دوم ۲۰ دلار میپردازد. نفر سوم ۲۰ دلار میپردازد. نفر چهارم که همان نفر صاحب دیسک Dealer است جا میرود. نفر SB چون قبلاً ۱۰ تا پرداخته است، برای ادامه باید ۱۰ تای دیگر بپردازد. نفر BB در اینجا دارای دو انتخاب است. وی میتواند یا Check کند به این معنی که چون قبلاً ۲۰ تا پرداخته با اعلام موافقت خود با میزان شرط، آن دور شرط را میبندد و وارد دور بعد میشویم. حالت دیگر این است که وی Raise میکند که در این حالت کلیه افراد باقیمانده، باید به نوبت به میزان ما به التفاوت مبلغ جدید و ۲۰ تایی که قبلاً پرداختهاند بپردازند تا قادر به ادامه بازی باشند. اگر کسی مایل به پرداخت مبلغ اضافه نیست Fold میکند و از آن دور بازی خارج میشود ولی پولی که تا آن زمان در بازی گذاشته را از دست خواهد داد. بعد از پایان دور اول شرطبندی، ۳ کارت رو میشود.