6th--i

From Greening of Aiken
Revision as of 14:24, 26 October 2020 by Zonelycra2 (talk | contribs) (6th--i)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

จิวเวลรี่ ผลิตโดยใช้โลหะผสมที่แตกต่างกัน ประกอบด้วยเงินแท้ 78. 5% ส่วนที่เหลือ 7. 5% เป็นทองแดงซึ่งทำให้เงินแข็งขึ้นเรื่อย ๆ และมีรูปร่างที่ง่ายขึ้น ปัญหาเกี่ยวกับทองแดงคือทำให้เงินมีสีเข้มขึ้นในการแรเงาสร้างตราประทับสีเข้มที่ไม่พึงปรารถนาบนผิวของลูกค้าอัญมณี