6--f

From Greening of Aiken
Revision as of 20:04, 24 October 2020 by Zonelycra2 (talk | contribs) (6--f)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

จิวเวลรี่ ผลิตโดยใช้โลหะผสมที่แตกต่างกัน ประกอบด้วยเงินแท้ ninety two. 5% ส่วนที่เหลือ 7. five per cent เป็นทองแดงซึ่งทำให้เงินแข็งขึ้นเรื่อย ๆ และมีรูปร่างที่ง่ายขึ้น ปัญหาเกี่ยวกับทองแดงคือทำให้เงินมีสีเข้มขึ้นในการแรเงาสร้างตราประทับสีเข้มที่ไม่พึงปรารถนาบนผิวของลูกค้าอัญมณี