6--f

From Greening of Aiken
Jump to: navigation, search

จิวเวลรี่ ผลิตโดยใช้โลหะผสมที่แตกต่างกัน ประกอบด้วยเงินแท้ ninety two. 5% ส่วนที่เหลือ 7. five per cent เป็นทองแดงซึ่งทำให้เงินแข็งขึ้นเรื่อย ๆ และมีรูปร่างที่ง่ายขึ้น ปัญหาเกี่ยวกับทองแดงคือทำให้เงินมีสีเข้มขึ้นในการแรเงาสร้างตราประทับสีเข้มที่ไม่พึงปรารถนาบนผิวของลูกค้าอัญมณี