Difference between revisions of "-f"

From Greening of Aiken
Jump to: navigation, search
m (-f)
m (-f)
(Tag: Replaced)
 
(53 intermediate revisions by 51 users not shown)
Line 1: Line 1:
Familienbrauerei Dinkelacker – thương hiệu bia Đức l&acirc;u đời nhất được ra đời từ năm 1888, lần ti&ecirc;n phong c&oacute; mặt tại VN đ&atilde; &amp; đang tạo ra nhiều sự ch&uacute; &yacute; mạnh mẽ tr&ecirc;n thị trường Đ&acirc;y l&agrave; h&atilde;ng bia gia đ&igrave;nh lớn số 1 Stuttgart kh&eacute;t tiếng với những loại bia tươi đ&oacute;ng chai, “kh&ocirc;ng chất bảo quản” được xem l&agrave; thương hiệu v&agrave;ng về chất lượng tại Đức. [https://gaugeparrot9.bladejournal.com/ https://gaugeparrot9.bladejournal.com/] Tại Stuttgart hồi th&aacute;ng một năm 2019, The Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) hay c&ograve;n biết đến l&agrave; cộng đồng n&ocirc;ng nghiệp &amp; trồng trọt Đức một lần nữa đ&atilde; nh&igrave;n nhận v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; những loại bia đặc biệt nhất của h&atilde;ng bia GĐ Dinkelacker về chất lượng tuyệt vời của ch&iacute;nh c&aacute;c loại bia n&agrave;y. bằng phương ph&aacute;p d&agrave;nh được “6 phần thưởng V&agrave;ng” với nh&atilde;n hiệu Dinkelacker v&agrave; Sanwald cũng tương tự sự th&agrave;nh c&ocirc;ng trong việc gi&agrave;nh giải với loại bia mới l&agrave; Wulle Vollbier của h&atilde;ng sản xuất bia gia đ&igrave;nh Nh&agrave; chế tạo bia tới từ Stuttgart đ&atilde; chứng tỏ năng lực xuất ch&uacute;ng của họ: Một nh&agrave; l&agrave;m bia ho&agrave;n hảo Đối với mỗi m&ugrave;i vị đặc th&ugrave; của kh&ocirc;ng &iacute;t loại bia: những phần thưởng v&agrave;ng đ&atilde; được nhận cho Dinkelacker Privat, một loại Lager với m&ugrave;i hương tinh xảo đến từ những mẽ mạch nha của những c&acirc;y l&uacute;a mạch cao nhất m&ugrave;a h&egrave; tại v&ugrave;ng Stuttgart xứ….. tương tự như phần thưởng cho loại bia kh&ocirc;ng lọc Dinkelacker Kellerbier &amp; giải thưởng cho hương vị đắng dễ chịu của CD-Pils. kh&ocirc;ng dừng lại ở đ&oacute; Sanwald Weizen Dunkel tỏa s&aacute;ng với hương vị cay ti&ecirc;u nhẹ dịu Dinkelacker c&ograve;n danh tiếng với mẫu sản phẩm kh&ocirc;ng cồn 0.0% Sanwald Sportweizen v&agrave; g&acirc;y ấn tượng mạnh mẽ nhất đối với hội đồng gi&aacute;m khảo loại bia được xếp hạng xuất sắc đặc biệt l&agrave; Sanwald Hefe Weizen, đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; loại bia đ&atilde; mang 11 Giải V&agrave;ng li&ecirc;n tiếp – vấn đề đ&oacute; đ&atilde; chứng tỏ được sự kh&aacute;c biệt của ch&iacute;nh bản th&acirc;n n&oacute; đối với những thương hiệu bia kh&aacute;c tr&ecirc;n quốc tế Ng&agrave;i Bernhard Schwarz chủ h&atilde;ng bia cho biết: “Với tư c&aacute;ch l&agrave; h&atilde;ng bia quản l&yacute; bởi hạnh ph&uacute;c gia đ&igrave;nh ch&uacute;ng t&ocirc;i đặt cả con tim v&agrave; linh hồn v&agrave;o trong những việc ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave;m. v&igrave; vậy ch&uacute;ng t&ocirc;i nh&igrave;n nhận kh&aacute; cao về những b&igrave;nh luận t&iacute;ch cực v&agrave; l&agrave;nh mạnh v&agrave; hiệu quả điển h&igrave;nh của lễ trao giải DLG 2016 ” Người thử bia tại buổi trao giải cũng đ&aacute;nh gi&aacute;: Loại bia truyền thống danh tiếng tại Stuttgart đ&atilde; vượt qua nhiều đối thủ v&agrave; thuyết phục HĐ Gi&aacute;m Khảo với chất lượng đỉnh điểm tương tự như m&ugrave;i vị mềm nhẹ đ&aacute;ng ngạc nhi&ecirc;n của ch&iacute;nh bản th&acirc;n n&oacute; Loại bia đầy cảm hứng n&agrave;y từ l&acirc;u đ&atilde; l&agrave; sự việc lựa chọn ưa th&iacute;ch của cư d&acirc;n v&ugrave;ng Swabia. Tại việt nam Das Schwarze l&agrave; t&ecirc;n gọi được kh&ocirc;ng &iacute;t t&iacute;n đồ bia truy l&ugrave;ng v&agrave; g&acirc;y được sự ch&uacute; &yacute; nhất bởi sự nổi tiếng với danh hiệu “&ocirc;ng tổ bia đen tr&ecirc;n thế giới” v&agrave; t&iacute;nh đến l&uacute;c n&agrave;y nh&atilde;n hiệu Dinkelacker chỉ c&oacute; độc t&ocirc;n một nh&agrave; m&aacute;y sản xuất bia c&oacute; chi nh&aacute;nh tại Stuttgart, Đức. một số nh&atilde;n bia nổi tiếng đ&atilde; xuất hiện tr&ecirc;n thị trường như: Dinkelacker, Schwaben Br&auml;u, Sanwald.<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
+
サラリーマンが自己研鑽、英語学習、ブログ運営、雑記、趣味、製薬業界について書いていきます。<br /> [https://john1219.com 製薬業界への就職情報はじょんすみすのブログ] <br />

Latest revision as of 14:06, 3 February 2021

サラリーマンが自己研鑽、英語学習、ブログ運営、雑記、趣味、製薬業界について書いていきます。
製薬業界への就職情報はじょんすみすのブログ