----r

From Greening of Aiken
Jump to: navigation, search

کرکره برقی یکی از پر کاربردترین درب ها در ساختمان و صنایع می باشد. از ویژگی های این مدل سرعت بالا و مصرف کم انرژی می باشد. درب رول آپ شامل انواع گوناگون می باشد که با توجه به مکان مورد استفاده نوع تیغه و موتور آن تغییر می کند. همین امر باعث می گردد بر روی قیمت کرکره برقی تاثیر گذار باشد و توصیه می شود قبل از سفارش ، از محل پروژه بازدید شود تا با توجه به شرایط پیرامون و نوع استفاده مناسب ترین کرکره برقی تهیه نمایید.

کرکره برقی یکی از پر کاربردترین درب ها در ساختمان و صنایع می باشد. از ویژگی های این مدل سرعت بالا و مصرف کم انرژی می باشد. درب رول آپ شامل انواع گوناگون می باشد که با توجه به مکان مورد استفاده نوع تیغه و موتور آن تغییر می کند. همین امر باعث می گردد بر روی قیمت کرکره برقی تاثیر گذار باشد و توصیه می شود قبل از سفارش ، از محل پروژه بازدید شود تا با توجه به شرایط پیرامون و نوع استفاده ترین کرکره برقی تهیه نمایید
کرکره برقی