-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------j

From Greening of Aiken
Jump to: navigation, search

اما در این مطلب ما برای شما سایت های معتبر را معرفی خواهیم کرد. فیلترشکن رایگان برای کامپیوتر های ذیل بر اساس گزارش های کاربرانی که در این سایت ها پیش بینی انجام داده اند. و به بازی های کازینویی پرداخته اند جمع آوری شده است. با بررسی و مطالعه مطالب ذیل با سایت های معتبر شرط بندی و بازی های کازینویی آشنا می شوید و با خیالی آسوده حساب خودتان را شارژ می کنید و سودهای خود را برداشت خواهید کرد. ما در ادامه ۵ سایت پرطرفدار و محبوب کازینو آنلاین ایرانی را به شما معرفی می کنیم. بهترین فیلتر شکن برای کامیپوتر رایگان گزارشاتی که از کاربران فعال در سایت های شرط بندی و بازی های کازینویی به دستمان رسیده است. اولین موضوع مورد توجه برای کاربران صحت عملکرد مالی در سایت های شرط بندی است. کاربران باید با خیالی آسوده حساب خود را شارژ کنند و مطمئن باشند که در زمان برداشت سود خود به مشکلی برنمیخورند. دومین موضوع بسیار مهم نحوه پاسخگویی تیم پشتیبانی است. خیلی از کاربران از تیم پشتیبانی ناراضی هستند. مخصوصا فن بیان نفرات پشتیبان که بسیار بد با کاربران برخورد می کنند. یا جواب تیکت ها را با فاصله زمانی بسیار زیادی پاسخ می دهند. در سایت های بالا که به شما معرفی کردیم. اکثر کاربران بسیار راضی بودند از خدمات و بحث مالی.

در دست های بعد به ترتیب از سمت راست دیگران دست میدهند. به نحوی كه بعد از چهار دور بازی همه یك بار دست داده باشند و به همین ترتیب دست دادن میچرخد. نفری كه دست میدهد ابتدا 12 برگ به نفر سمت راست، 12 برگ به نفر روبه رو، 12 برگ به نفر سمت چپ، 4 برگ به پشت روی زمین و 12 برگ آخر را برای خود دست میدهد. توجه كنید كه همیشه باید دست شامل آخرین برگ در دست خود پاسور باشد( در این جا مرحله دست دادن تمام میشود . ب( تعهد كردن )اعلان -خواندن(: نفر سمت راست پس از مرتب كردن دستش امتیازی را فكر میكند می تواند بگیرد را اعلام میكند. این امتیازنمیتواند زیر 100 باشد. پس از آن نوبت نفر سمت راست او است. او یا باید امتیازی بالاتر از امتیاز خوانده شده را بخواند یا اعلام “پاس“ كند. كسی كه پاس دهد دیگر نمیتواند در امتیازخوانی تا پایان این دور بازی شركت كند. سپس نوبت نفر سمت راست او می رسد .

او هم به همین ترتیب‚ یا باید بالاتر از آخرین امتیاز خوانده شده بخواند یا پاس دهد. این مرحله آنقدر ادامه می یابد تا 3 نفر پاس كرده و كسی كه آخرین امتیاز را خوانده به عنوان حاكم بازی را آغاز میكند. ج( آغاز بازی: بعد از مشخص شدن حاكم‚ او 4 برگ روی زمین را بر میدارد و به جای آن 4 برگ به دلخواه خود زمین میگذارد. این كار برای بهبود دست حاكم و كمك به او برای كسب امتیاز تعهد شده صورت میگیرد. كه این برگها جزء برگهای برده حساب میشوند( حاكم با پائین انداختن برگ حكم ، بازی را شروع میكند. سپس به همان ترتیب حكم ، بازیكنان از سمت راست شروع به بازی میكنند. بازی دقیقآ مانند حكم پیش میرود تا برگها تمام شوند . د( شمارش امتیاز: بعد از پایان بازی نوبت به شمارش امتیازها می رسد. آس( هم 10 امتیاز منظور می شود.

بعد از شمردن امتیاز یك تیم ‚ با كم كردن آن از 165، امتیاز تیم دیگر مشخص میشود. اگر تیم حاكم امتیازی را كه تعهد كرده ‚ یا بیشتر از آن امتیازرا گرفته باشد ‚ همان عدد امتیاز او خواهد بود. امتیاز تعهد شده( را دریافت خواهد كرد. تیم رقیب هم هر اندازه كه امتیاز بگیرد برایش منظور خواهد شد. یعنی كمتر از 85 امتیاز( در اینجا تیم حاكم یاسا میشود و به جای اینكه به تعداد امتیاز تعهد شده منفی بگیرد‚ كل 165 امتیاز را منفی میگیرد. ه( پایان بازی: معمولآ بازی شلم تا امتیاز 1200 بازی میشود اما با توافق بازیكنان ‚ در آغاز بازی میتوان آن را تغییر داد. امتیازهای 660 و 330 امتیازات معمولی هستند كه میتوانند جایگزین عدد 1200 شوند . برای نگهداری و ثبت امتیازها یك جدول سه ستونی مانند شكل زیر كشیده میشود. هر یك از ستونهای چپ و راست متعلق به یك تیم است و در ستون وسط امتیاز تعهد شده در هر بازی را مینویسم.