---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h

From Greening of Aiken
Revision as of 01:32, 19 October 2020 by Jamwar52 (talk | contribs) (---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

پس از اینکه یار حاکم تعیین شد. تغییر مکان احتمالی برای روبروی هم قرار گرفتن یاران صورت میگیرد. به تقسیم ورق میان بازیکنان اصطلاحاً «دستدادن» یا «ورقدادن» میگویند. در هر دست بازی بازیکنی که سمت چپ حاکم نشستهاست دست میدهد. یعنی به گونهای دست داده میشود که نخستین ورق به حاکم رسد و آخرین ورق به دستدهنده. مینهد یا بر کف دستش نگاه میدارد و کف دست سوی یار حاکم میبرد تا یار حاکم آن را «کوپ کند». منظور از کوپ کردن این است که یار حاکم در ستبرای دستهٔورق نقطهای (ورقی) را انتخاب کند و بدون برهم زدن ترتیب ورقها و البته بدون نگاه کردن آنها ورقهای زیر آن نقطه را رو قرار میدهد که در این صورت اگر برگ یار حاکم زیر 10 باشد حاکم نمی تواند برگ را زمین بریزد در صورت «کوپ نکردن» این امکان وجود دارد که اگر حاکم از ورق های دریافتی ورق بالای 10 نداشته باشد دست را زمین بریزد . پس مثلاً اگر صورت ابتدایی ورقها را بهترتیب شمارهگذاری کنیم: ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ … ۵۲. پس از کوپ ممکن است به صورت ۳۷ ۳۸ ۳۹ …

ابتدا ورقدهنده با آغاز از حاکم به هر بازیکن پنج ورق میدهد. ورق دهنده باید طوری برگهها را پخش کند که برگهٔ آخر به خودش برسد. لازم است ذکر شود که معمولاً در بازیهای دوستانه ورق دهنده میتواند پنج برگ نخست از دست یارش را ببیند. خالی را خال حکم انتخاب میکند. در بعضی مواقع خصوصاً در بازیهای نه چندان جدی حاکم میتواند خال ورق میانی یارش را به عنوان خال حکم انتخاب کند. اگر چنین کند یار حاکم باید ورق میانیاش را به همگان نشان دهد. چنانکه دیده میشود به هم نخوردن ترتیب ورقها هنگام دست دادن اهمیت دارد. معلوم باشد که ورق اولی که به شخص داده شده چه بودهاست و ورق دوم چه بودهاست. اخلاق ورقدهی حکم میکند که ترتیب ورقهای داده شده به هر بازیکن هنگام دستدادن به هم نخورد. این مسئله اهمیت بیشتری میتواند داشته باشد چرا که برخی حاکمان بر اساس ترتیب ورق حکم میکنند.

پس از تعیین شدن حکم، یا به بیان دقیقتر خال حکم، ورقدهنده دو بار دیگر در بستههای چهارتایی به بازیکنان به همان ترتیب پیشین ورق میدهد. بعد از اتمام تقسیم ورقها بازی آغاز میشود. ورق نخست را حاکم «میآید». اصطلاح «آمدن» در حکم به معنی قرار دادن ورقی (از رو) بر زمین است بهطوریکه همگان آن را ببینند. سایت شرط بندی فوتبال فلان کس سرباز پیک آمد» به این معنیاست که هنگامی که نوبتش شد ورق سرباز پیک را بر زمین نهاد. سایت پیش بینی به جای «آمدن» از «بازی کردن» استفاده میکنند. قوانین لازم الجرا: ۱- بازی به صورت پادساعتگرد میباشد . ۲- دربازی نوبت باید رعایت شود وهیچکس حق ندارد زودتراز نفربعدی بازی کند . ۳- اگر در دست اولی که کارت پخش میشود دست حاکم زیر۱۰باشد وتصویری(شاه،بی بی وسرباز)موجود نباشد حاکم میتواند درخواست توزیع دوباره کارت کند . ۴- چنانچه در دست حاکم تصویری موجود نباشد میتواند درخواست توزیع مجدد کارت را بدهد .