---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------o

From Greening of Aiken
Jump to: navigation, search

عبارت از دست راست برگ بده به سمت و سوی چرخش برگها در حین بازی اشاره دارد و در حقیقت همهٔ این موارد «دست» نامیده میشود. خال: در حقیقت علامت و مشخصه روی کارت است و شامل گشنیز (♣)، خشت (♦)، پیک (♠) و دل (♥) میشود. دُور: نیز هر چرخشی در بازی که در آن همه بازیکنان یک کارت روی زمین میاندازند. پوکر بازی در حکم، دُور عبارت است از ۴ برگ که توسط نفر اول در بازی به زمین انداخته میشود تا آخرین نفری که کارت مورد نظر را روی زمین میاندازد و بازی پایان میپذیرد. دست: همانطور که گفته شد یک بازی کامل است که در آن تمام برگها بازی میشوند. در بازی حکم یک دست شامل ۱۳ دور است و در آن هر تیمی که ۷ دور را برنده شود، برنده بازی اعلام میشود. ست را یک سری کامل از پیش تعین شده تعریف کردهاند. مثلأ در بازی حکم اگر یک تیم هر ۷ بازی را ببرد یک ست به اتمام میرسد. ست در حقیقت از مجموع بازیها تشکیل میشود و معمولا با چندین ست کل بازی ورق به تمام میشود، مثلأ ممکن است هر بازی ورق با ۲ یا ۳ ست ادامه پیدا کند.

دست دهنده، به کسی گفته میشود که برگها را بین بازیکنها پخش میکند، که البته پاسور نیز نامیده میشود. حکم کردن: عملی که طی آن خال برای ادامه بازی و یا امتیاز تعهد شده تعیین میشود. نکتهای که وجود دارد آن است که حکم کردن میتواند به صورت رقابتی برگزیده شود. در ضمن هر بازیکنی که کارتش از تعهد بزرگتر باشد میتواند حکم را ببرد یا به عبارتی آن را بی اثر کند. نوعی دیگری از حکم کردن نیز وجود دارد و آن بدین صورت است که یا میتواند مثل بازی حکم به صورت نوبتی و تک نفره باشد تعیین شود. ورق سرد: ورق های استفاده نشده آکبند و به عبارتی کاملا نو است و هنوز باز نشده است و یا اصطلاحاً «گرم» نشدهاست. کوت: به تیمی که حاکم است میگویند. بازی تا هفت ست، یک راند محسوب میشود. آموزش بازی پوکر بازی از ۵۲ عدد صفحه مقوایی یا پلاستیکی که در ۴ دسته خال مختلف ۱۳ کارتی و ۲ عدد کارت جوکر یا دلقک، تشکیل میشود.

جالب است بدانید که از این ورقها برای انواع بازی و سرگرمی مثل چشمبندی و تردستیها و شعبده بازیها و ساختن خانههایی با ورق و نیز برای قمار کردن استفاده میشود. میتوان گفت تمامی بازیها و سرگرمیها صرفاً با همین 52 کارت اصلی انجام میشود و جوکر نقش اصلی و چندانی در بازیها ایفا نمیکند. البته گاهی از کارت جوکر به جای کارت گمشده استفاده میکنند. برخی از بازیها و سرگرمیها مثل بازی شیطانک و همچنین شلم نیز با کارت جوکر قابل انجام است. در مورد شکل ظاهری ورقها باید بگوییم که هر ورق در یک طرف شکلی و علامت خاصی دارد که با سایر ورقها متفاوت است و روی دیگر نیز کاملاً مشابه یکدیگر هستند. در چین قرن یازدهم تاریخ شروع ورق بازی اعلام شده است. در آن زمان پولهای کاغذی چینی دارای چهار شکل مختلف بود. شاید در حقیقت اولین ورقهای بازی در واقع همان اسکناسهای چینی بودهاند که از آنها برای شرطبندی و بازی استفاده میکردند. در حقیقت اولین ورقهای چاپ شده به مجموعه دومینوهای چینی که دارای ۲۱ شکل ترکیبات مختلف بر روی یک تاس در روی آنها نقش بسته است باز میگردد.