---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c

From Greening of Aiken
Jump to: navigation, search

آموزش پوکر بازیکن سمت راست دیلر(پوزیشن قبل از دیلر)، که گاها به او کُپ زن نیز گفته میشود، میتواند به طور بالقوهای در یک موقعیت قویتری نسبت به نشانگر قرار گیرد. محدود کردن میدان به معنای حذف دیگر بازیکنان از دور بازی است. اگر شما در موقعیتهای اولیه هستید، این امکان را دارید که متوسط شرطبندی را اعلام کنید و سپس نظارهگر شرطبندی دیگر بازیکنان دور میز باشید. اگر پس از کال کردن شما، بازیکنی شرطبندی بزرگی انجام داد باید متوجه آن شد که یا وی در حال بلوف زدن است و یا واقعا دست خوبی دارد. احتمال اینکه با بازی دیگر بازیکنان متوجه شوید که رقابت به کدام سمت پیش میرود وجود دارد. وقتی شما در موقعیتهای آخر شرط بندی قرار میگیرید از مزیت بالایی برخوردارید. گاهی اوقات در موقعیتهای اولیه دور میز، دست ضعیفی دریافت میکنید. توجه داشته باشید که تگزاس هولدم یک بازی طولانی است، بنابراین گاهی اوقات استراتژی شما برای برنده شدن در تگزاس هولدم ریختن کارتهای ضعیف و انتظار برای رسیدن به موقعیتهای قویتر در دور میز است.

اگر در حالی که قبلا شرط بندی کردهاید و میبینید حریفتان پات را افزایش داه است در حالی که دست شما خوب نیست، بهترین انتخاب برای شما فولد کردن و ریختن کارتها میباشد( هیچ گاه در این شرایط کال نکنید). حدس زدن یکی از مهمترین بخشهای [1] بازی پوکر میباشد. تمرین کنید تا خود را جای حریفان قرار داده و حدس بزنید که چه کارتهایی در دست دارند و در موقعیت فعلیشان چه واکنشی نشان خواهند داد و در قبال کارتهایی که در دست دارند چگونه بازی خواهند کرد. با تمرین کافی، مشاهده خواهید نمود که با پیش بینیهایی که انجام میگیرد میتوانید دست حریف خود را خوانده و او را در انجام واکنشهایش نسبت به روند بازی محدود کنید. این امر نیازمند توجه به گرایش بازیکنان است. توجه به اینکه کدام بازیکنان دوست دارند شرطبندی بزرگی انجام داده و چه کسانی دوست دارند خود را ضعیفتر نشان داده و کمتر در دور بازی قرار گیرند. حتی بهترین بازیکنان پوکر در جهان برای خود نشانههایی دارند. فقط بعضی از بازیکنان در مخفی کردن آن نشانهها دقیقتر عمل میکنند. این به این معنی نیست که مثلا اگر بازیکنی هر دفعه بینی خود را میخاراند نشانه داشتن دست خوب است!

برای یافتن نشانه ها باید دنبال الگو و عادات شرطبندی بازیکنان و عادتهای مربوط به فولد کردن آنان باشید. به کار بردن هر استراتژی برای برد در تگزاس هولدم شامل بازی کردن و توجه به تمامی کارتهاست نه فقط کارتهای دست خودتان. توجه داشته باشید که اگر بازیکنی زود کارت ریخت (فولد) بدین معناست که دست بدی دارد. اگر او به طور ناگهانی در چندین مرحله شرطبندی کند، احتمال دارد که او یک دست خوب داشته باشد.به مقدار شرطبندیها و ریتم شرطبندی داخل بازی دقت کنید. اگر حریف شما یک بازیکن تایت یا به عبارتی جز سفت بازیکنها قرار دارد، به این معنی است که روی شرطبندیهایش حساس است و دقت بالایی میکند. میتوانید ضعیفتر بازی کنید مانند K-J خال نامشابه، آس بد مثل A-۳ یا یک جفت پایینتر. اگر حریف افزایش شرط داد شما میبایست با او جدال کنید. ممکن است شما در برابر بازیکنی قرار بگیرید که با شرطبندی که انجام داده است شکست خورده به حساب میآید.