--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------p

From Greening of Aiken
Jump to: navigation, search

یکی از مشخصههاي اصلی پوکر اوماها هنگام پخش شدن کارتها شروع میشود. شرط بندی فوتبال جای دریافت دو کارت شخصی، هر بازیکن در بازی اوماها ۴ کارت بـه عنوان دست شروع دریافت میکند. اوماها هم مانند تگزاس هولدم با ۵ کارت مشترک روی میز بازی می شود. این پنج کارت عبارتند از فلاپ «۳ کارت اول»؛ ترن «کارت چهارم» و ریور «کارت پنجم». چهار دور شرطبندی وجوددارد: پیش از فلاپ، در فلاپ، در ترن، ودر ریور. برترین بت: بعد از آخرین دور شرطبندی نوبت نمایش کارتها «Showdown» اسـت. اگر حداقل دو بازیکن فعال باقیمانده باشند، بازیکنی کـه بهترین دست پوکر پنج کارتی ممکن را داشته باشد برنده پات میشود. ولی در اوماها بازیکن باید از دقیقا دو کارت از ۴ کارت دست خود و دقیقا ۳ کارت از ۵ کارت روی زمین استفاده کند. این یکی از تفاوتهاي اصلی اوماها با تگزاس هولدم اسـت. در تگزاس هولدم بازیکن میتواند انتخاب کند کـه از چند کارت در دست خود برای ساخت بهترین دست ۵ کارتی خود استفاده کند و حتی میتواند از هیچ کدام از انها استفاده نکند.

جهت بازی پوکر در سایت معتبر و حرفه ای می توانید در بالای سایت روی ثبت نام در سایت شرط بندی کلیک نمایید. دراین دست بازیکن ۳ با رنگ شاه برنده دست اسـت. بازیکن ۱ استریت تا سرباز دارد و دست دوم را دارد. این نکتهاي اسـت کـه تعداد زیادی از بازیکنان مبتدی در پوکر اوماها ممکن اسـت دچار اشتباه شوند. پس بـه یاد داشته باشید: هر بازیکن باید دقیقا از دو کارت در دست خود استفاده کند، نه کمتر، و نه بیشتر. در هر دست پوکر، 5 کارت بازی میشود. دستهاي پوکر بـه چند گروه تقسیمبندی می شوند مثل رنگ، استریت یا دو جفت. بازیکنی کـه بالاترین رتبهي دست پوکر را داشته باشد برنده اسـت، پس در قدم اول باید با ترتیب دست ها در پوکر آشنا شوید و رتبه بندی انها را بدانید. با یاد گرفتن ترتیب دست ها در پوکر میتوانید بازی خودرا با قدرت دستتان تنظیم کنید.

دستی کـه کارتهاي آس، شاه، بیبی، سرباز و ۱۰ از یک خال دارد. این ترکیب بهترین و کمیابترین دست در رتبهبندی دستهاي پوکر اسـت. اگر 5 کارت پشت سر هم از یک خال و از یک رنگ باشد رنگ و ردیف میسازد. 4 کاره یا 4 تایی، چهار شماره از یک کارت و از یک رتبه را کاره میگویند. فولهاوس یعنی یک ست «سه شماره» از کارتهاي هم رتبه بـههمراه یک جفت هم رتبهي دیگر. بـه ترکیب 5 کارت از یک خال بدون ترتیب پشت سر هم رنگ میگویند. مثلاً شاه، بیبی، نه، شش و سه خشت. پنج کارت پشت سرهم از خالهاي متفاوت یک ردیف میسازند. مثلاً ۷-۶-۵-۴-۳ با خال متفاوت. سه کارت همرتبه دریک دست کـه بـه ان ست هم گفته می شود. مثلاً سه تا آس. بـه 2 جفت از 2 کارت مختلف میگویند. مثلاً دوتا ۸ و دو تا سرباز. بـه یک جفت از یک کارت می گوییم. مثلاً 2 تا بیبی.